Arizona State Prison-Kingman 0707.Arizona State Prison-Kingman 0707

Binary Data Arizona State Prison-Kingman 0707.Arizona State Prison-Kingman 0707
Arizona State Prison-Kingman.
(Photo via corrections.az.gov)