2016 1006 Elote - 1083.jpg

Chef Smedstad
Chef Jeff Smedstad
(Photo courtesy of Marshall Eckert)