dog-wash-1.JPG

dog wash lab
Paul Kolble rinses his dog, Gracie.
Annika Cline/KJZZ