karam taste.JPG

Karam, hard at work.
(Photo by Mark Brodie-KJZZ)